In het landelijke Diksmuide betekent de herfst niet alleen oogsttijd maar ook moddertijd met de bijhorende verkeersonveiligheid.  Wanneer landbouwers hun oogst via de openbare weg moeten vervoeren, kan dit voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen.  Het is immers onvermijdelijk dat bij het oogsten van ondermeer suikerbieten, maïs en aardappelen aarde op de weg valt.  Diksmuide stelt passende signalisatie ter beschikking van landbouwers, loonwerkers en transporteurs die hiermee kunnen voldoen aan de signalisatieverplichting bij slipgevaar.

Het is aangewezen dat men 48 uur voor het oogsten de signalisatie aanbrengt.  Deze kan drie dagen vooraf aangevraagd worden bij de stedelijke magazijndienst (T 051/51.91.75 – E magazijn@stad.diksmuide.be) .  De signalisatie, bestaande uit het aluminium gevaarsbord met het onderbord met vermelding “modder” mag maximum vier dagen worden gebruikt.  Wel moet men ook nog een machtiging voor het plaatsen van verkeersborden aanvragen bij de politie aan de Sint-Sebastiaanslaan 8 te Diksmuide, E wijk.diksmuide@pzpolder5460.be. T 051/51.00.00.

Diksmuide doet ook een oproep aan de andere weggebruikers.  Van hen wordt gevraagd om begrip op te brengen voor de landbouwers die hun oogst moeten binnenbrengen en voor het extra verkeer dat dit met zich meebrengt.  Ook moet men in deze oogsttijd ook rekening houden met eventueel besmeurde wegen.  Het is dan ook aangewezen om de snelheid aan te passen.

Het gezinsbudget staat in de maand september zwaar onder druk.  De start van het nieuwe schooljaar is immers gekenmerkt door de vele rekeningen.  Voor wie het financieel niet zo breed heeft, is het dan ook een lastige periode.  En Diksmuide wil een helpende hand uitsteken door te zorgen voor onderwijscheques waarmee men ondermeer schoolreizen, uitstappen en zwemlessen georganiseerd door de school kan betalen.  Deze cheques kunnen vanaf vandaag 15 september en nog tot 15 december aangevraagd worden bij de dienst bevolking en de burgerlijke stand op het stadhuis op de Grote Markt. 

Deze onderwijscheques kunnen aangekocht worden aan de prijs van 2 Euro per stuk maar ze hebben een tegenwaarde van 10 Euro per cheque.  Per leerling in het lager onderwijs kunnen er maximaal 4 cheques aangekocht worden, voor een leerling in het secundair onderwijs is dat maximaal 8 cheques.  Daarnaast wordt er ook nog per student in het hoger onderwijs en per schooljaar een tegemoetkoming van 200 Euro verleend. 

Aanvragers moeten gedomicilieerd zijn in Diksmuide en het bruto belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 15.672,71 Euro, bedrag dat mag verhoogd worden met 2.901,44 Euro per gezinslid dat niet de aanvrager is.  Daarnaast mag het totaal niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet meer zijn dan 750 Euro.  Deze gegevens moeten aangetoond worden met het recentste aanslagbiljet.  Tenslotte dient men nog een inschrijvingsbewijs van de school voor het betreffende schooljaar voor te leggen alsook een bewijs van schoolaanwezigheid van het voorafgaand schooljaar.